Ważne!

Zgodnie z rozporządzeniem (Rozporządzenie MEN z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19) w okresie od 12 do 25 marca na obszarze kraju ogranicza się funkcjonowanie publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty: przedszkoli; innych form wychowania przedszkolnego; szkół wszystkich typów; placówek oświatowo-wychowawczych, placówek kształcenia ustawicznego oraz centrów kształcenia zawodowego; placówek artystycznych; placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania; kolegiów pracowników służb społecznych.

Nasze najbliższe szkolenie jest 28-29.03 w związku z tym obecnie NIE ODWOŁUJĘ ŻADNYCH SZKOLEŃ.
Oczywiście, sytuację monitoruję na bieżąco i będę podejmować decyzje zgodnie z zaleceniami jakie będą się pojawiać.
Zachowajmy spokój, bo ta trudna sytuacja nie będzie trwać w nieskończoność. Wszystkim życzę zdrowia i jedności.